สหกิจชุมชน

Updated: Feb 23

“ในวันที่ผลิตภัณฑ์ชุมชนถึงทางตัน ผลิตภัณฑ์ดีแต่ขาดการพัฒนาให้ดีขึ้น ชาวบ้านไม่รู้จะขายอย่างไร ไม่รู้จักการทำการตลาดต้องทำอย่างไร ”
ปัญหาต่างๆเหล่านี้โครงการ “คืนคุณแผ่นดิน” ได้เล็งเห็น และอยากจะแก้ปัญหาเพื่อที่จะช่วยเหลือชาวบ้าน ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีและยั่งยืนยิ่งขึ้น จึงได้เกิดโครงการ สหกิจชุมชนแบบส่งเสริมขึ้นมา สหกิจชุมชนฯ เป็นตัวกลางที่จะให้ให้ชาวบ้านมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ลดรายจ่าย โดยการซื้อสินค้าอุปโภค บริโภค ที่ถูกลง และ เพิ่มรายได้ โดยการที่สามารถนำสินค้าชุมชนมาขายผ่านสหกิจชุมชนแบบส่งเสริม ซึ่งจะทำการตลาดผ่านทั้งช่องทางออนไลน์ และออฟไลน์ ให้กับชุมชนได้อีกด้วย


สิ่งที่สหกิจชุมชนช่วยเหลือประชาชน ก็คือการที่ให้ประชาชนทุกคนสามารถซื้อสินค้าได้ในราคาที่ถูก เนื่องจากเป็นการซื้อสินค้าที่ไม่ได้ผ่านพ่อค้าคนกลางทั้งหลาย โดยการสามารถสั่งซื้อสินค้าผ่านแอพพลิเคชั่น M-Help me ทั้งนี้ยังมีการขยายร้านค้า 7-16 เพื่อเป็นการเปิดทางให้ประชาชนทั่วไปเข้าถึงได้มากขึ้นอีกด้วย การจัดส่งสินค้าเป็นการจัดส่งระบบบริการจัดส่งสินค้า M-Man ซึ่งในส่วนนี้ชาวบ้านในพื้นที่ก็จะได้มีงานทำเพิ่มขึ้นอีกด้วย