M-Man คืออะไร


จากการที่สหกิจชุมชน ได้มีการจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค รวมไปถึงสินค้าชุมชน ดังนั้นในเรื่องของการจัดส่งสินค้าให้ถึงมือลูกค้าโดยเร็วที่สุดจึงเป็นเรื่องจำเป็น จึงเป็นจุดเริ่มต้นของ M-Man ที่จะเป็นผู้มีหน้าที่ในการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าทุกท่านที่สั่งซื้อสินค้าผ่านแอพพลิเคชั่น M-Help Me


นอกเหนือจากจะช่วยให้ลูกค้าสะดวกสบายในการรับสินค้าแล้วนั้น ในส่วนนี้ยังช่วยเพิ่มรายได้ให้กับคนที่สมัครมาเป็น M-Man อีกด้วย ดั่งวัตถุประสงค์ของโครงการสหกิจชุมชนที่จะพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านให้ยั่งยืนยิ่งขึ้นไป ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้