สาส์นจากประธานกรรมการบริหาร

GM Cover 06-03-2020 S04-0212.1.jpg

นายประสิทธิ์ เจียวก๊ก

ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เหนือโลก จำกัด

ด้วยความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจตามแนวการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึงผู้มีส่วนร่วมทุกภาคส่วน เพื่อก้าวไปสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน ภายใต้ปณิธาน “ธุรกิจคือการให้อย่างยั่งยืน”  ทั้งนี้เรายังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่องในทุกด้าน   ไม่ว่าจะเป็นด้านการบริหารโครงการสหกิจชุมชน สรรหาสินค้าอุปโภคบริโภค สนับสนุนสินค้าจากชุมชนและโรงงานโดยตรง ไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง ประโยชน์จะถึงประชาชนและร้านค้าหมู่บ้านกว่า 77,600 ร้านอย่างทั่วถึง พร้อมทั้งกระจายคลังสินค้าเพื่อเพิ่มจุดบริการเพื่อรองรับความต้องการและความคล่องตัวในการกระจายสินค้าในแต่ละส่วนของภูมิภาค เพิ่มเติมและพัฒนาระบบการขนส่ง M-Man ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่บริการ  รวมไปถึงการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการดำเนินธุรกิจหลากหลายด้าน

ตลอดจนการส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีให้กับชุมชนในพื้นที่ตั้งร้าน 7-16  โดยการสนับสนุนและเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ส่งเสริมการศึกษา และการจ้างงานของคนในชุมชน นอกจากนี้ บริษัทยังได้มีการสื่อสารการดำเนินงานด้านความยั่งยืนให้กับคู่ค้า และพันธมิตรทางธุรกิจมาอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความเข้าใจและรับทราบแนวทางการดำเนินงานขององค์กร เพราะภารกิจที่สำคัญ เหนือโลก ไม่ได้มีเพียงแค่การขายสินค้าหรือส่งมอบสินค้าและบริการที่ดีให้กับลูกค้าเท่านั้น แต่เป็นการส่งมอบความยั่งยืนให้แก่สังคมและประเทศชาติ  ตามสโลแกน “ประชาชนได้ บริษัทได้ ประเทศได้”

สุดท้ายนี้ ผมขอขอบคุณพนักงานทุกท่านที่เป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญ และผู้มีส่วนร่วมทุกภาคส่วนที่ให้การสนับสนุน และร่วมเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรสู่การบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาอย่างยั่งยืน ผมเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ยึดมั่นในคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม จะช่วยนำพาให้ประเทศชาติ ประชาชนและองค์กรเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืนตลอดไป